Regulamin konferencji

29 kwietnia 2023 | Wrocław

Regulamin Konferencji METALVERSE 3.0

§1

Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) jest następujące:

 1. Konferencja – spotkanie (szkolenia, seminaria, warsztaty) organizowane przez Agencja Medialna Yoma Jolanta Mensfeld-Niziołek w Hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum we Wrocławiu, w dniu 29 kwietnia 2023r.
 2. Organizator – Agencja Medialna Yoma Jolanta Mensfeld-Niziołek, z siedzibą w Strzegomiu (Agatowa 6/2, 58-150 Strzegom) NIP 884-24-86-792.
 3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w Konferencji, czynnie (Prelegent) lub biernie (Słuchacz), albo osoba delegowana przez osobę fizyczną lub prawną do udziału w Konferencji.
 4. Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
 5. Potwierdzenie udziału – powiadomienie wysłane pocztą elektroniczną przez Organizatora do Uczestnika w odpowiedzi na zgłoszenie.
 6. Zdarzenia losowe – zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne, niezależne wyłącznie od Organizatora, w tym między innymi lecz nie wyłącznie zdarzenia takie jak: powódź; pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja; konflikt zbrojny; zamieszki uliczne; awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku; katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie; inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika konferencji w przypadku jej odbyci

  §2

  Postanowienia Ogólne

  1. Konferencja METALVERSE 3.0 odbędzie się w Hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum, w dniu 29 kwietnia 2023 r.
  2. Organizatorem Konferencji jest Agencja Medialna Yoma Jolanta Mensfeld-Niziołek.
  3. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje, dyskusje panelowe, sesje naukowo-dydaktyczne i edukacyjne.
  4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują każdego Uczestnika.
  5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie: metalverse.pl
  6. Zakup biletu na Wydarzenie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązaniem do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

   §3

   Zasady Uczestnictwa w Konferencji

   1. Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne.
   2. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
    • skuteczne dokonanie zgłoszenia tj. zakup biletu za pośrednictwem serwisu Bilety24.pl lub bilety.jolantamensfeld.pl, do którego bezpośredni link znajduje się na stronie Konferencji (do 29.04.2023 godz. 08:59) lub do dnia wyczerpania limitu biletów na Konferencję;
    • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora;
    • potwierdzenie obecności na miejscu w dniu rozpoczęcia Konferencji.
   3. Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji bez podania przyczyny.
   4. Uczestnik może delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona na Konferencję.
   5. Zmiany uczestnika można dokonać do momentu rozpoczęcia Konferencji. W takim przypadku Zgłaszający zobowiązany jest przedłożyć dokument jednoznacznie stwierdzający fakt upoważnienia Uczestnika do udziału w konferencji. Osoba delegowana w zastępstwie staje się Uczestnikiem i w sposób odpowiedni stosują się do niej prawa i obowiązki Uczestnika.
   6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego.
   7. Należy poinformować Organizatora o każdej zmianie danych wymaganych do rejestracji (adres e-mail, telefon kontaktowy), zarówno przed jak i po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na Konferencję.
   8. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Prelegentów wraz z informacjami dodatkowymi takimi jak nazwy przedsiębiorstw, firm, spółek oraz innych podmiotów i używania jej do działalności promującej Konferencję.
   9. W celu umożliwienia Uczestnikowi wejścia Organizator zeskanuje kod QR znajdujący się na bilecie dostarczonym Uczestnikowi przez Bilety24.pl. Podstawą wejścia na Konferencję jest wyłącznie bilet z kodem QR wspomniany w poprzednim zdaniu. Bilet jest jednorazowego użytku.
   10. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji opaskę. Podczas trwania Konferencji, Uczestnik jest zobowiązany do noszenia otrzymanej opaski na nadgarstku ręki.
   11. Uczestnik nie może wnosić na Konferencję:
    • napojów alkoholowych,
    • przedmiotów niebezpiecznych (broni, ostrych narzędzi, etc.),
    • materiałów wybuchowych, łatwopalnych, pirotechnicznych,
    • jakichkolwiek niedozwolonych środków lub substancji.
   12. Wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa, regulaminy obowiązujące w miejscu odbywania Konferencji, zasady bezpieczeństwa lub zasady przyzwoitego zachowania, Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w konferencji bez zwrotu opłaty konferencyjnej.
   13. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w miejscu organizacji Konferencji.
   14. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu.

    §4

    Warunki Płatności

    1. Cennik opłat za uczestnictwo w Konferencji znajduje się na oficjalniej stronie Konferencji metalverse.pl. Powyższą opłatę należy uiścić poprzez serwis Bilety24.pl lub bilety.jolantamensfeld.pl. Regulacje dotyczące sposobu płatności w serwisie Bilety24 oraz bilety.jolantamensfeld.pl znajdują się na stronie Bilety24.pl.
    2. Cena biletu widoczna na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
    3. Promocyjne ceny Biletów obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo na stronie konferencji metalverse.pl.
    4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen biletów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na zamówiena złożone przed zmianą ceny.
    1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
    2. Bilet zakupiony w serwisie Bilety24.pl oraz bilety.jolantamensfeld.pl nie podlega zwrotowi pieniędzy, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.
    3. W przypadku odwołania lub przeniesienia wydarzenia na inny termin Organizator wysyła na podany podczas zakupu adres e-mail informacje o procesie zwrotu. Zwroty realizowane są automatycznie, tą samą drogą, którą nastąpiła płatność.
    4. Szczegóły dotyczące zwrotów znajdują się w Regulaminie serwisu Bilety24.pl.

     §5

     Porządek Konferencji

     1. Konferencja odbywa się w dniu 29 kwietnia 2023 r. Szczegółowy program Konferencji zostanie umieszony na stronie www.metalverse.pl najpóźniej na 1 tydzień przed terminem konferencji, chyba, że dotrzymanie takiego terminu będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu niezależnych od Organizatora.
     2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

      §6

      Reklamacje

      1. Wszelkie reklamacje Uczestnika Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
      2. Reklamacje Uczestnika Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
      3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

       §7

       Odpowiedzialność Uczestnika

       1. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie jakiejkolwiek części Konferencji bez zgody Organizatora.
       2. Konferencja będzie w całości rejestrowana przez Organizatora.
       3. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć, jak również innych praw z tym związanych, w tym praw do wizerunku, oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
        • gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu;
        • gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do zdjęcia.
       4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje prezentowane przez siebie, w tym za m.in. używanie nazwy/logo, reklamy, wkładki do materiałów dla uczestników (inserty), banery, rollupy, prezentacje, materiały edukacyjne, materiały reklamowe. W przypadku gdyby takie materiały naruszały prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza prawa autorskie oraz pokrewne, żadne roszczenia z tego nie mogą być kierowane w stosunku do Organizatora, a w przypadku gdyby zostały skierowane Uczestnik jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.
       5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
       6. Spożywanie posiłków i napojów może odbywać się jedynie w strefach do tego wyznaczonych (kawiarnie, bary, restauracje).
       7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub utracone podczas Konferencji, w szczególności za rzeczy wniesione do miejsca Wydarzenia lub w nim pozostawione.
       8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne pozostawione przez Uczestników na parkingu znajdującym się na terenie miejsca Konferencji, ani za pozostawione w tych pojazdach rzeczy. Pozostawienie pojazdów i rzeczy odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika, zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu Konferencji, w tym zgodnie z regulaminem parkingu.

        §8

        Odpowiedzialność Organizatora

        1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
        2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
        3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora, ani żadnej innej odpowiedzialności Organizatora.
        4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności zdarzeń losowych, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
        5. Organizator zapewni Prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego i laptopa z systemem operacyjnym Windows oraz pakietami biurowymi Open Office i MS Office.
        6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, wniesione na teren odbywania się Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione.
        7. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Konferencji na czas jej trwania i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

         §9

         COVID-19

         1. Postanowienia niniejszego § nie naruszają postanowień innych postanowień Regulaminu, ale stanowią regulację szczególną dotyczącą postępowania w czasie trwającego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi (dalej również: „Pandemia COVID-19”).
         2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanego z Pandemią COVID-19, wydanych przez właściwe organy (niezależnie od ewentualnych wątpliwości co do ich hierarchicznej zgodności z normami wyższego rzędu) oraz Regulaminu i innych regulaminów oraz zasad, obowiązujących w miejscu odbywania się Konferencji związanych z Pandemią COVID-19.
         3. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich ograniczeń związanych z kwestią szczepień, testów i innych analogicznych ograniczeń powszechnie obowiązujących w dniu odbywania się Konferencji.
         4. Uczestnik jest zobowiązany dochować należytej staranności, aby nie narazić innych Uczestników na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi, w tym zwłaszcza do zachowywania stosownych środków ochrony (np. częsta dezynfekcja rąk), jak również do nieuczestniczenia w Konferencji jeśli wie, że miał kontakt z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi na co najmniej dwa tygodnie przed dniem odbycia się Targów lub wykazuje objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusami podobnymi.
         5. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich poleceń Organizatora mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa związanego z Pandemią COVID-19.

          §10

          Postanowienia Końcowe

          1. Zakup biletu na konferencję oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących w Hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
          2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
          3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
          4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora zgromadzonych danych osobowych. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów przewidzianych przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień wcześniejszych.
          5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej metalverse.pl.
          6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 24 godzin od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej metalverse.pl, bez konieczności osobnego informowania każdego z Uczestników.
          7. Gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewiążące, należy je traktować jako pozostające w mocy i posiadające ważną lub wiążącą treść najbliższą i w sposób najpełniejszy uwydatniającą wolę Organizatora.